@aalinemati Ali Nemati Instagram photos and videos | inst24
@aalinemati Ali Nemati Instagram photos and videos | inst24

Ali Nemati (@aalinemati)

Violonist & Business Man فالو شدن توسط پیج جهت آشنا شدن با این پیج میباشد💝

Posts: 750 Followers: 59 223 Following: 166

34

Ali Nemati (@aalinemati)

فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی. “پابلو پیکاسو”

8

Ali Nemati (@aalinemati)

مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری” __لِس براون

55

Ali Nemati (@aalinemati)

❤❤❤❤

Ali Nemati (@aalinemati)

انسان ها همان چیزی هستند که باور دارند #انتوان_چخوف

26

Ali Nemati (@aalinemati)

شبتون بخیر

14

Ali Nemati (@aalinemati)

❤❤❤❤

33

Ali Nemati (@aalinemati)

مهمان خانم پوري بنايى هنرمند جاوزانه ، خيّر و مردمي

19

Ali Nemati (@aalinemati)

شبتون بخیر

16

Ali Nemati (@aalinemati)

شبتون بخیر

30

Ali Nemati (@aalinemati)

معلمم در سيزده سالگى، سؤالى پرسيد و گفته انتظار ندارم بتواني به سؤال من پاسخ دهي. اما اگر در پنجاه سالگى هم نتواني پاسخى براى آن بيابي، در اين صورت، حتم بدان که زندگي را ضايع کرده‌ای. "به خاطر چه چیزی بايد از شما ياد كنند؟" 👤پیتر دراکر

Ali Nemati (@aalinemati)

شبتون بخیر

Ali Nemati (@aalinemati)

شبتون بخیر 💙💙